Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet en bevat regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. In het Arbobesluit staat o.a. de algemene verplichting voor werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers.

I.v.m. corona is op die algemene verplichting op 2 december 2020 een aanvulling gekomen door artikel 3.2a aan het Arbobesluit toe te voegen.

Tijdelijke aanvullende eisen

In artikel 3.2 van het Arbobesluit staan algemene uitgangspunten voor de inrichting van arbeidsplaatsen. Op basis hiervan moeten werknemers hun werk goed beschermd kunnen doen. Dit artikel is echter niet specifiek toegesneden op het voorkomen of beperken van de besmetting met het coronavirus. Daarom is tijdelijk een meer specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen in het nieuwe Artikel 3.2a Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19. Deze bepaling vormt voor de werkgever de basis voor het nemen van maatregelen.

Tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen horen in elk geval:

  • het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
  • het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats;
  • het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Voor werknemers is in het Arbobesluit de aanvullende verplichting opgenomen om ook deze maatregelen na te leven en de beschikbare voorzieningen te gebruiken.
De regels gelden ook voor ZZP-ers en voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken.

Overtreding van de coronaregels

Wanneer de coronaregels zoals beschreven in Artikel 3.2a worden overtreden, wordt dat gezien als ‘ernstige overtreding’. Dat betekent dat de Inspectie SZW de bevoegdheid heeft om bij een herhaalde overtreding het werk direct stil te leggen, zonder voorafgaande waarschuwing. Bovendien kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Om te zorgen dat je als werkgever aan de aanvullende eisen voldoet, adviseren we je om ze mee te nemen tijdens de (actualisatie van de) wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Eventueel te nemen maatregelen neem je vervolgens op in je Plan van Aanpak ter uitvoering.
Uiteraard kunnen de adviseurs van Conformiso helpen bij deze aanpassingen in je RI&E. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek (indien gewenst op afstand), telefonisch via 040-2319023 of via onze contactpagina