Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Na verschijning is door schemabeheerder voor VCA, de SSVV, beslist dat vanaf 1 januari 2019 de IAF-MD22:2018 (verder MD-22) van toepassing is voor de norm VCA 2017/6.0. Wat betekent dat voor uw organisatie? Conformiso geeft antwoord!

De MD-22 is een aanvulling op de accreditatienorm ISO/IEC 17021-1:2015, de norm waaraan alle certificerende instellingen voor het auditeren en certificeren van managementsystemen moeten voldoen. De aanvulling heeft specifiek betrekking op het auditeren en certificeren van “gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen” zoals VCA. Voor alle VCA-gecertificeerde bedrijven die de overstap maken of reeds hebben gemaakt van de ‘oude’ VCA 2008/5.1 naar de nieuwe VCA 2017/6.0 betekent dit dat er, naast de eisen uit het VCA handboek, aanvullende eisen zijn vanuit de MD-22. Deze eisen worden tijdens de uitvoering van de externe audit getoetst. Het is dus zeer belangrijk dat u de aanvullende eisen op een juiste wijze hebt geïmplementeerd binnen uw bedrijf.

Wat betekent dit in de praktijk voor VCA-gecertificeerde bedrijven?

Naast de eisen uit het VCA handboek moet uw bedrijf voortaan ook voldoen aan de aanvullende eisen vanuit de MD-22. De belangrijkste hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet:

  • U dient het bevoegd gezag direct te informeren over elk incident of overtreding van relevante wet- en regelgeving indien u niet aan deze wet- en regelging voldoet. Tevens moet u voortaan uw Certificatie Instelling (CI) in afschrift informeren waar u het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de Inspectie-SZW) van op de hoogte heeft gesteld. Indien de Inspectie SZW constateert dat u niet voldoet aan relevante wet- en regelgeving dient u uw CI hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De norm schrijft voor dat u deze werkwijze in uw procedures moet vastleggen. Naar aanleiding van uw melding kan uw CI zelfstandig besluiten om buiten de reguliere audits een aanvullend onderzoek uit te voeren. U bent verplicht hieraan mee te werken. De uitkomst van een dergelijk onderzoek kan leiden tot een besluit wat van invloed is op uw certificaat.
  • De auditor van uw Certificatie Instelling zal voortaan aan de hand van uw systeemdocumenten en waarnemingen ter plekke toetsen of uw organisatie zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Dit betreft met name de aspecten gezondheid en veiligheid. Om ‘compliancy’ te borgen dient u derhalve zelf een inventarisatie te maken van voor u relevante wet- en regelgeving en te toetsen of u aan de relevante eisen voldoet. Let op: alleen een opsomming is niet afdoende. U bent verplicht compliancy te toetsen tijdens de interne audit(s). De resultaten moeten aantoonbaar opgenomen worden in de directie-beoordeling.
  • De MD 22 schrijft voor dat uw managementsysteem alle aspecten van de bedrijfsvoering (activiteiten, producten en diensten) moet omvatten die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van het VG&W-managementsysteem (Veiligheid, Gezondheid & Welzijn). Deelbeschrijvingen worden derhalve niet meer toegestaan.
  • De MD-22 schrijft voor dat bepaalde functionarissen geïnterviewd moeten worden en aanwezig moeten zijn bij de slotbijeenkomst. Dit zal uw Certificatie Instelling verwerken in de auditplanning.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Conformiso via onderstaande button.

Voert Conformiso het onderhoud en beheer al uit van uw VG&W-managementsysteem? Dan hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zorgen ervoor dat u volledig voldoet aan de aanvullende eisen!

Neem contact op