Per 1 juli 2015 is het wettelijk verplicht om afgedankte elektrische en elektronische apparaten volgens de WEEELABEX-normen te verwerken. Dit betekent dat iedere recycler die afgedankte apparaten verwerkt, WEEELABEX gecertificeerd moet zijn. Demontage Werkplaats Zeeland heeft onlangs het WEEELABEX certificaat behaald. De gehele begeleiding was in handen van Conformiso.

WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het geeft normen voor de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van apparaten. Bedrijven die elektrische en elektronische apparaten verwerken, zijn per 1 juli 2015 verplicht om WEEELABEX gecertificeerd te zijn. Zo niet, dan mag het bedrijf onder geen enkele voorwaarde nog apparaten verwerken. Tevens geldt de verplichting om apparaten die per 1 juli in de eigen afvalstroom belanden, uitsluitend aan te bieden aan een partij die wel WEEELABEX gecertificeerd is om te verwerken.

Omdat WEEELABEX nog nieuw is binnen Nederland (slechts een handvol recyclingbedrijven zijn op dit moment gecertificeerd) was het implementeren van de normeisen op sommige punten wat pionierswerk. Een mooie klus voor Annette Willems van Conformiso. Samen met DWZ zijn allereerst de eisen inzichtelijk gemaakt en is een plan van aanpak opgesteld. Na uitvoering en afronding van de werkzaamheden is het geheel aangeboden aan TUV Nederland voor beoordeling en certificering. Met een positief resultaat!

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over de WEEELABEX norm en het certificeringstraject kunt u contact opnemen met Conformiso, bereikbaar via 040-23 190 23 of via onze contactpagina.

 

WEEELABEX in het kort
De WEEELABEX normen zijn opgesteld om er voor te zorgen dat:

– afgedankte apparaten effectief, doelmatig en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd;
– de producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert;
– de volksgezondheid, veiligheid en het milieu wordt beschermd;
– er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar partijen wier activiteiten niet voldoen aan normen;
– er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is.

WEEELABEX stelt daarom eisen ten aanzien van:
– de manier waarop apparaten moeten worden gehanteerd, opgeslagen en verwerkt;
– de infrastructuur van het recyclingbedrijf;
– de administratieve en organisatorische inrichting van het recyclingbedrijf;
– de opleiding en voorlichting van het personeel om taken goed uit te kunnen voeren;
– het toezicht op en de registratie van herkomst en bestemming van apparaten;
– de resultaten die uit de recycling van apparaten minimaal moeten worden behaald;
– de methoden om aan te tonen dat recyclingresultaten daadwerkelijk zijn behaald.

Een Nederlandse versie van de WEEELABEX norm kunt u vinden op de website van WEEELABEX: http://www.weeelabex.org/#!standards/component_41229

De richtlijn 2012/19/EG kunt u vinden op de website:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32012L0019

De Nederlandse transpositie van de richtlijn:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/geldigheidsdatum_14-02-2014