ISO/FDIS 9001 en 14001:2015 gepubliceerd!

Na een lange periode van voorbereiding zijn in de afgelopen week zowel de ISO/FDIS 9001:2015 als de ISO/FDIS 14001:2015 gepubliceerd. Beide finale concepten bevatten de eindtekst voor de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001. In deze versies kunnen alleen nog taalkundige verbeteringen worden aangebracht. Aan de inhoud kan niets meer worden gewijzigd.

Vanaf heden kunnen de ISO-leden stemmen over de acceptatie van de FDIS (Final Draft International Standard). Uitgaande van een positieve stemming worden de definitieve ISO 9001 en ISO 14001 begin september 2015 gepubliceerd. Dan zal ook direct een Nederlandse vertaling van de nieuwe normen beschikbaar komen. Organisaties hebben vervolgens drie jaar de tijd om de nieuwe normeisen te implementeren.

Verschillen

De verschillen tussen de nieuwe en de oude normen komen voort uit:

  • Het gebruik van de zogenaamde HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.
  • De ervaringen met de oude normen en de verwachtingen voor het gebruik in de toekomst hebben geleid tot een aantal wijzigingen.

Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

  • Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteits- / milieumanagementsysteem.
  • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteits- / milieumanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteits- / milieumanagementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
  • Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.
  • Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.
  • Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 norm kunt u contact opnemen met Conformiso, bereikbaar via 040-7983020 of via onze contactpagina. Onze adviseurs vertellen u graag meer over het meest efficiënte certificerings- of transitietraject.

2016-08-17T13:29:50+00:00