De Tweede Kamer heeft op 13 september ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbowet die naar verwachting begin 2017 in zou gaan. Inmiddels is duidelijk dat de gewijzigde Arbowet niet eerder dan 1 juli 2017 gaat gelden. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld.

Veruit de belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van uw (Branche) RI&E.

De wijziging van de Arbowet is o.a. een reactie op het SER advies uit 2014, getiteld ‘Betere zorg voor werkenden‘ (2014/07). Of de wetswijziging inderdaad begin 2017 ingaat is afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer later dit jaar. De wet zal op tien verschillende plekken (artikelen) worden aangepast. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Maatregelen m.b.t. de bedrijfsgezondheidszorg
In de Arbowet worden een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen. De belangrijkste staan hieronder voor u op een rij:
– Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren i.v.m. gezondheidskundige vragen naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding;
– Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer heeft weet van de faciliteit, er zijn geen onnodige drempels wat betreft plaats en tijdstip van het consult en de werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding noch de uitkomsten van het consult op tot personen herleidbaar niveau;
– De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken;
– De werknemer krijgt het recht op een second opinion (het raadplegen van een tweede bedrijfsarts) bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie;
– De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling;
– Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) werken nauw samen met, en adviseren aan de preventiemedewerker, de OR en/of de PVT (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers) van de werkgever;
– Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts/arbodienst moeten contractueel worden vastgelegd;
– De bedrijfsarts kan zélf ook een boete krijgen als hij/zij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion en hij/zij niet beschikt over een klachtenregeling. Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen tevens een boete krijgen indien men niet adviseert aan en samenwerkt met de preventiemedewerker en de OR/PVT en men het advies van de arbodienstverlener m.b.t. het toetsen van de RI&E  niet doorzendt aan de OR/PVT.

Met betrekking tot de preventiemedewerker:
– De werkgever heeft de instemming nodig van de OR/PVT bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie;
– De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

Wat betekenen deze veranderingen voor de werkgever?
Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen. Het ligt voor de hand om als eerste de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning (m.b.t. veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid etc.) goed te beoordelen om vervolgens een keuze voor een adequate ondersteuning te regelen. Ten tweede kan vervolgens het bestaande contract inhoudelijk als formeel worden aangepast aan de eisen uit de nieuwe Arbowet.

Wat betekenen deze veranderingen voor uw RI&E?
In veel RI&E’s komen onder het kopje ‘Arbozorg en organisatie van de arbeid’ stellingen/vragen voor die betrekking hebben op preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten. Zodra deze nieuwe Arbowet in werking treedt zullen veel toelichtingen bij deze stellingen/vragen niet langer up-to date zijn. Dit vergt mogelijk een aanpassing van uw RI&E en uw bedrijfsdocumentatie. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de invoering van de wetswijzigingen en de gevolgen voor uw huidige RI&E.